May 31, 2002

Carolina scoping out Virginia Beach duo