November 2, 2002

Update on Daytona Beach CB Kenny Scott