November 26, 2002

Florida OL Mike Alvarez being thorough