August 7, 2001

Recruiting Plus: Miami LB likes OU